Kopa Cwila – Warszawa

Kopa Cwila – Warszawa

Planowana inwestycja polegała na zmianie przeznaczenia i funkcji terenu dawnych ogródków działkowych zlokalizowanych wzdłuż Doliny Służewieckiej, przylegających od północnej strony do Parku im. R. Kozłowskiego. Na etapie projektowania wzięto pod uwagę korelację z terenami sąsiadującymi, a przede wszystkim z istniejącymi elementami zagospodarowania parku, m.in. powstały 4 wejścia od strony południowej oraz dwa parkingi rowerowe: jeden w bliskim sąsiedztwie biegnącej na wschód od terenu opracowania ścieżki, drugi – przy istniejącym placu użytkowanym jako skatepark. Ponadto przewidziano kameralne wnętrza oddalone od ruchliwej Doliny Służewieckiej. Teren ogródków działkowych został uporządkowany pod względem istniejącej szaty roślinnej, wytyczono nowe ciągi piesze i zamontowano nowe wyposażenie terenu w elementy sprzyjające wypoczynkowi i rekreacji.

Recent Work